Säännöt

Avaa säännöt pdf-muodossa

Helsingfors Segelklubb r.y.:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Helsingfors Segelklubb ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on: kehittää purjehdus- ja muuta veneurheilua niiden kaikilla tasoilla, edistää kilpapurjehdusta, kartuttaa jäsenten merenkulkuun, vesillä liikkumiseen, veneen käsittelyyn sekä veneilyn turvallisuuteen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia. Kannustaa jäseniä käyttämään veneitään kilpailuun, ulkoiluun, kuntoiluun, retkeilyyn ja matkailuun. Lisätä nuorten osuutta purjehdus- ja veneurheilun sekä matkaveneilyn harrastajina ja kiinnittää erityistä huomiota nuorten jäsenten kaikinpuoliseen ohjaukseen, koulutukseen ja valmennukseen. Pyrkiä luomaan sekä varmistamaan jäsenistölleen mahdollisuudet mahdollisimman laajan vesiympäristön jatkuvaan käyttöön sekä sen suojelemiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

2.1 Järjestää purjehdus- ja merenkulkukilpailuja, matka- ja retkipurjehduksia, harjoitus- ja koulutustapahtumia sekä muita veneilyä edistäviä tilaisuuksia ja harjoittaa lähinnä jäsenistöönsä kohdistuvaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

2.2 On aktiivisesti mukana venereittien, satama-, telakointi- ja rantautumisalueiden, merikarttojen sekä vesiympäristön että siihen liittyvän ympäristönsuojelun kehittämistyössä ja muussa toiminnassa, joka edistää vesiympäristön käyttöä veneilyn tarpeiden tyydyttämiseksi.

2.3 Yhdistys tekee aktiivista nuorisotyötä purjehduksen ja muun veneilyn keinoin.

2.4 Osallistuu eri järjestöjen kautta purjehdus- ja muun veneurheilun sekä matkaveneilyn kehittämiseen ja edistämiseen sekä harjoittaa kiinteää yhteistoimintaa muiden vastaavien yhdistysten kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, eritoten Itämeren piirissä.

2.5 Harjoittaa yhteistoimintaa viranomaisten, matkailua edistävien sekä purjehdus-, veneurheilu-, matkaveneily-, navigaatio- sekä meripelastusyhteisöjen kanssa.

2.6 Yhdistys voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsenistön käyttöön tarkoitettuja satama-, telakointi- ja rantautumisalueita, kiinteistöjä ja tiloja tarpeellisine laitteineen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Yhdistyksen tulee myös huolellisesti ylläpitää omaisuuttaan.

2.7 Yhdistys voi ottaa vastaan tukia ja avustuksia ja omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden osakkeita.

2.8 Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksena tai testamentilla varallisuutta, myös kiinteää.

3. Jäsenlajit

Yhdistyksellä voi olla juniorijäseniä, venemiehistöjäseniä, vuosijäseniä, kutsuttuja jäseniä, kunnia- tai pysyväisjäseniä.

Juniorijäseneksi hallitus voi hakemuksesta ja yhdistyksen kahden jäsenen suosituksesta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön, jonka voidaan toiminnallaan yhdistyksessä olettaa edistävän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Juniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Täytettyään 18 vuotta juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti vuosijäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Juniorijäsen on, suoritettuaan yhdistyksen kokouksen määräämän, aikuisille määrättyä liittymismaksua alemman liittymismaksun, vapaa enempien liittymismaksujen suorittamisesta.

Venemiehistöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta ja kilpaveneensä omistajan sekä yhdistyksen yhden jäsenen suosituksesta hyväksyä henkilön, jonka voidaan toiminnallaan yhdistyksen jäsenen omistaman veneen miehistössä olettaa edistävän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Venemiehistöjäsenellä on oikeus edustaa seuraa kilpailuissa ja yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Venemiehistöjäsen on vapautettu liittymismaksun suorittamisesta. Mikäli venemiehistöjäsen haluaa vuosijäseneksi, hänen tulee anoa jäsenyyttä näiden sääntöjen mukaisesti.

Vuosijäseneksi hallitus voi hakemuksesta ja yhdistyksen kahden jäsenen suosituksesta hyväksyä henkilön, jonka voidaan toiminnallaan odottaa edistävän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Kutsutuksi jäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka toiminnallaan tai vaikutusvallallaan on erityisellä tavalla edistänyt tai jonka voidaan olettaa edistävän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kutsuttu jäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksujen suorittamisesta.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi, hallituksen esityksestä, 2/3 äänten enemmistöllä kutsua henkilön, joka ansiokkaalla toiminnallaan tai vaikutusvallallaan on oleellisesti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista tai jota kohtaan yhdistys haluaa muutoin erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen on vapautettu liittymisja jäsenmaksun suorittamisesta.

Pysyväisjäsen on henkilö, joka on suorittanut vahvistetut jäsenmaksut 40 peräkkäisen vuoden ajan tai joka ennen 31.12.2011 on suorittanut yhdellä kertaa maksun, jolla hän tulee aiemmin suorittamiensa jäsenmaksujen kanssa suorittaneeksi yhteensä 30 vuoden jäsenmaksut. Kertamaksua maksettaessa jäsenmaksuksi katsotaan maksuhetkellä voimassaoleva vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu. Pysyväisjäsen on vapautunut enempien jäsenmaksujen suorittamisesta.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa pysyväisjäsenen aseman saavuttaneet säilyttävät oikeutensa.

4. Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen tai sähköpostiilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa sen kalenterivuoden, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty, lopussa, joten eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteensa yhdistykselle asianomaisen kalenterivuoden loppuun asti.

5. Jäsenen erottaminen tai varoituksen antaminen

Hallitus voi erottaa jäsenmaksunsa laiminlyöneen jäsenen sen jälkeen, kun jäsen on jättänyt noudattamatta hänelle todistettavalla tavalla lähetetyn kehotuksen erääntyneen jäsenmaksun suorittamisesta. Erottaminen ei vapauta ao. henkilöä maksamattomien velvoitteiden suorittamisesta.

Hallitus voi määräajaksi tai ainaiseksi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. Milloin hallitus katsoo rikkoneen voivan ojentua tai jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa hänelle varoituksen. Jäsenen erottamisen tai varoituksen antamisen kannalla tulee olla vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä. Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen, jossa hallituksen päätöksen kumoamiseksi vaaditaan 2/3 äänten enemmistö suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä.

6. Liittymis-, jäsen- ja muut maksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syys- kokous kullekin jäsenlajille erikseen vuosittain. Syyskokous päättää myös yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluista suoritettavien maksujen suuruuden tai valtuuttaa hallituksen päättämään joko osasta tai kaikista niistä. Hallitus voi erityisestä syystä jättää perimättä jonkun edellä mainituista maksuista tai osan siitä.

Yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun suorittamisajan.

Mikäli uudeksi jäseneksi hyväksytty ei suorita liittymis- ja jäsenmaksujaan kahden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä tiedon saatuaan, hallitus voi peruuttaa jäseneksi hyväksymisen.

7. Hallitus

Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja eli kommodori, I ja II varapuheenjohtaja eli ensimmäinen ja toinen varakommodori, pääsihteeri, talousjohtaja, satamajohtaja ja koulutusjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi erovuorossa ovat kommodori, talousjohtaja ja koulutusjohtaja, joka toinen vuosi I varakommodori, II varakommodori, satamajohtaja sekä pääsihteeri. Kukin voi tulla valituksi samaan tehtävään enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi peräkkäin.

Kommodorien ja hallituksen muiden jäsenten ehdollepanossa noudatetaan jäljempänä 14 § 8. kohdassa mainittua menettelyä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varakommodorin kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä pyytää hallituksen kokoontumista jonkin määrätyn asian käsittelemistä varten.

Kommodori johtaa ja valvoo koko yhdistyksen toimintaa sekä edustaa yhdistystä.

I varakommodori toimii kommodorin varamiehenä sekä johtaa kilpapurjehdusosaston toimintaa.

II varakommodori toimii kommodorin toisena varamiehenä sekä johtaa matkaveneilyosaston toimintaa.

Mikäli varakommodori tai muu hallituksen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen, hänellä on oikeus määrätä joku johtamaansa osastoa tai toiminta-aluetta edustava henkilö osallistumaan puhe- mutta ei äänivaltaisena asiantuntijana asioiden käsittelyyn, mikäli hallitus ei katso tällaisen henkilön osallistumista tarpeettomaksi.

Hallitus keskittyy ensisijaisesti koko seuraa koskevan toiminnan suunnitteluun ja valvontaan.

Hallitus seuraa myös sitä, että osastojen työ etenee yhdistyksen strategian ja toimintasuunnitelmien mukaisesti. Samoin hallitus hyväksyy 8 §:n mukaisesti taloudellisesti merkittävät päätökset.

8. Osastot, toimikunnat ja muut toimielimet

Yhdistyksessä on kilpapurjehdus-, matkaveneily-, nuoriso-, hallinto-, viestintä- ja yleinen osasto, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen hyväksymien johtosääntöjen sekä hallituksen antamien toimintaohjeitten puitteissa.

Kilpapurjehdusosastoa johtaa I varakommodori ja sen tehtävänä on mm. kilpapurjehdusasiain hoitaminen, erityisesti kilpapurjehtijain koulutus ja valmentaminen, purjehduskilpailujen järjestäminen sekä purjehdusurheilun koti- ja ulkomaisten suhteiden hoitaminen.

Matkaveneilyosastoa johtaa II varakommodori ja sen tehtävänä on mm. matkaveneilyyn, erityisesti veneretkeilyyn, yleisesti liittyvien asioiden hoitaminen, moottorivene- ja merenkulkukilpailuasiat, matkaveneilyn kotimaisiin ja ulkomaisiin suhteisiin sekä merenkulun turvallisuuteen liittyvät asiat, veneiden katsastusasiat sekä retkisatama-asiat.

Nuoriso-osastoa johtaa koulutusjohtaja ja sen tehtävänä on yhdistyksen nuorisotyön tekeminen, kuten veneilyn alkeiskoulutuksen ja kouluyhteistyön järjestäminen. Samoin toimikunnan vastuulla on yhdistyksen muun koulutustarpeen kartoittaminen ja koulutuksen järjestäminen.

Hallinto-osastoa johtaa talousjohtaja ja sen tehtävänä on seuran hallinnon ja taloudenpidon järjestäminen sekä jäsen- ja veneluettelon pitäminen. Yhdistyksen toimisto kuuluu talousjohtajan alaisuuteen.

Viestintäosastoa johtaa pääsihteeri ja sen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen, sen hallituksen, toimikuntien ja muitten toimielinten pöytäkirjojen sekä muitten virallisten asiakirjojen syntymisestä ja asianmukaisesta taltioinnista. Samoin yhdistyksen pääasiallinen viestintävastuu on tällä osastolla.

Yleistä osastoa johtaa satamajohtaja. Sen alaisuudessa ovat satama-, kiinteistö- ja kalustotoimikunnat, jotka vastaavat nimiensä mukaisten seuran omaisuuserien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Yhdistyksellä on kunkin osaston alaisuudessa sellaiset toimikunnat, jotka yhdistyksen syyskokous on hallituksen esityksestä tai muutoin nähnyt hyväksi kullekin toimintavuodelle perustaa.

Hallituksen tulee uusia toimikuntia tai vastaavia toimielimiä ehdottaessaan hyvissä ajoin ilmoittaa tarpeesta vaalinvalmistelutoimikunnalle.

Hallitus ottaa ja erottaa palkatut toimihenkilöt sekä muun henkilökunnan yhdistyksen kokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion puitteissa. Hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräaikaisia työryhmiä tai ottaa toimihenkilöitä erilliskysymysten tutkimista tai hoitamista varten, mutta vain yhdistyksen hyväksytyn budjetin puitteissa.

Hallitus hyväksyy kaikki yhdistystä sitovat sopimukset.

Toimikuntien valta ja vastuu on itsenäisesti yhdistyksen toimintasuunnitelman puitteissa toteuttaa oman toimialansa hyväksyttyjä suunnitelmia sekä tehdä esityksiä hallitukselle uusiksi suunnitelmiksi.

Myös taloudellisesti toimikunnat ovat yhdistyksen tai hallituksen kokouksessa hyväksyttyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti itsenäisiä kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa mainittujen ehtojen ja rajoitusten puitteissa.

Syyskokous valitsee vuosittain yhdistykselle vaalinvalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että kuhunkin yhdistyksen sääntöjen ja toimintasuunnitelman edellyttämään toimeen on ainakin yksi valintaansa suostumuksensa antanut ehdokas. Vaalinvalmistelutoimikunnan tulee kysyä ehdokkuuksiin istuvan hallituksen, osastojen, toimikuntien sekä riittävästi myös jäsenkunnan näkemyksiä. Vaalinvalmistelutoimikunta ei, poiketen muista toimikunnista, toimi hallituksen, vaan ainoastaan yhdistyksen kokousten alaisena.

9. Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava ennen helmikuun loppua tilintarkastajille, joiden tulee antaa vuosikokousta varten hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

10. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai jompikumpi varakommodoreista yhdessä jonkun hallituksen muun jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolmekymmentä (30) äänivaltaista jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelemistä varten.

12. Kutsut kokouksiin

Kutsu varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin julkaistaan vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta seuran virallisessa lehdessä ja sen lisäksi kutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla, toimiston ilmoitustaululla ja se lähetetään jäsenten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

13. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus, yhdistyksen tilinpäätös liitetietoineen, rahoituslaskelma ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Samassa yhteydessä hallitus raportoi yhdistyksen määräämisvallassa olevien yhtiöitten toiminnasta ja taloudesta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Vahvistetaan yhdistyksen oma kilpailukalenteri.
 6. Käsitellään muut esityslistalla olevat kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle sekä päätetään yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisten toimikuntien asettamisesta.
 4. Hyväksytään suunnitelmat seuraavana toimintavuotena tai myöhemmin seuran järjestettäviksi tulevista avoimista kilpapurjehduksista ja muista merkittävistä tapahtumista.
 5. Päätetään yhdistyksen jäseniltä seuraavana toimintavuotena perittävien jäsen- ja muitten yhdistyksen toimintaan liittyvien maksujen suuruus ja suorittamisaika erikseen kullekin jäsenlajille sekä määrätään uusilta jäseniltä perittävien liittymismaksujen suuruus.
 6. Päätetään yhdistyksen jäsenilleen tarjoamista palveluista suoritettavien maksujen suuruus tai valtuutetaan hallitus päättämään joko osasta tai kaikista niistä.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä investoinnit ja muut pitkävaikutteiset menot.
 8. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kommodori tai varakommodorit erovuoroisten tilalle.
  Kommodoriksi tai hallituksen muuksi jäseneksi voi kuka tahansa yhdistyksen äänivaltainen jäsen esittää valittavaksi kenet tahansa yhdistyksen äänivaltaisen jäsenen, joka on antanut valintaan suostumuksensa.
  Vaalitoimikunta esittää alustavan ehdotuksensa kommodoreiksi ja hallituksen jäseniksi seuran nettisivuilla sekä ilmoitustaululla lokakuun 15. päivään mennessä. Tämän jälkeen jäsenistöllä on mahdollisuus esittää mahdollisia muita ehdokkaita syyskokouksessa.
 9. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevat pääsihteeri, talousjohtaja, satamajohtaja ja koulutusjohtaja.
 10. Valitaan kokoonkutsujat ja jäsenet yhdistyksen kokouksen perustamiin hallituksen alaisuudessa toimiviin toimikuntiin ja muihin vastaaviin elimiin.
 11. Valitaan kokoonkutsuja ja kuusi jäsentä vaalinvalmistelutoimikuntaan..
 12. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 13. Päätetään seuraavan purjehduskauden lipunnoston ja lipunlaskun ajankohdat.
 14. Esitellään yhdistyksen määräämisvallassa olevien yhtiöiden toimintasuunnitelmat.
 15. Käsitellään muut esityslistalla olevat kokouskutsussa mainitut asiat.

15. Äänestykset

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeus em. kokouksissa on vuosi-, pysyväis-, kunnia- ja kutsutuilla jäsenillä.

Yhdistyksen toimielinten kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänten mennessä vaaleissa sekä suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä tasan ratkaisee arpa. Äänestykset on suoritettava suljetuin lipuin silloin, kun siitä on erikseen näissä säännöissä määrätty tai kun sitä joku äänivaltainen jäsen nimenomaan vaatii.

16. Veneluettelo

Yhdistyksen veneluetteloon voidaan merkitä yhdistyksen jäsenen vuosittaisessa katsastuksessa hyväksytty vene, joka muutoinkin täyttää veneluetteloon merkitsemisestä annetut määräykset. Vain veneluetteloon merkityssä veneessä saadaan käyttää yhdistyksen lippua.

17. Johtosäännöt ja toimintaohjeet

Yhdistyksen kokouksen asiana on hallituksen esityksestä vahvistaa

 • 8 §:ssä mainittujen tai sen nojalla asetettujen osastojen, toimikuntien ja toimintayksiköiden johtosäännöt,
 • lippuohjesääntö,
 • kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita vastaavia merkkejä koskevat ohjesäännöt
 • erillisten rahastojen, kuten tukirahaston, säännöt

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden hoitoa ja käyttöä koskevista toimintaohjeista sekä muista toimintaa koskevista säännöksistä.

Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päättämät johtosäännöt tai muut vastaavat ohjeet eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

18. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

Päätöksen on molemmissa kokouksissa saatava vähintään 2/3 kannatus annetuista äänistä tullakseen voimaan.

19. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätöksen on molemmissa kokouksissa saatava vähintään 4/5 kannatus annetuista äänistä tullakseen voimaan.

20. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tai, ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle tai sen toimintaa jatkavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.