Helsingfors Segelklubb ry:n johtosääntö

1.Kilpapurjehdusosasto

Kilpapurjehdusosastossa on purjehduskilpailutoimikunta, kölivenepurjehtijatoimikunta, kevytvenepurjehtijatoimikunta sekä muita mahdollisesti asetettuja toimikuntia.

Purjehduskilpailutoimikunta nimeää jäsenet purjehduskilpailulautakuntiin.

2. Veneilyosasto

Veneilyosaston toiminnasta vastaa II varakommodori apunaan veneilyosaston johtoryhmä, osastoon kuuluvat toimikunnat sekä mahdolliset toimihenkilöt ja henkilökunta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii II varakommodori ja jäseninä osastoon kuuluvien toimikuntien puheenjohtajat sekä enintään kaksi puheenjohtajan kutsumaa osaston toiminnan kannalta tarpeellista henkilöä.

Veneilyosastossa on matkaveneilytoimikunta, retkisatamatoimikunta, veneilyturvallisuustoimikunta sekä muita mahdollisesti asetettuja toimikuntia.

Matkaveneilytoimikunnalle kuuluvat myös moottoriveneilyasiat.

3. Vaalitoimikunta

Yhdistyksellä on vaalitoimikunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään yhdistyksen sääntöjen 15 §:n 12. kohdassa.

4. Muut vakinaiset toimikunnat

Kilpapurjehdusosastoon ja veneilyosastoon kuuluvien toimikuntien lisäksi yhdistyksessä on seuraavat yhdistyksen asettamat toimikunnat:

 • tiedotus- ja julkaisutoimikunta
 • talousasiaintoimikunta
 • satama- ja kiinteistötoimikunta
 • juniori- ja koulutustoimikunta
 • ohjelmatoimikunta

5. Muut toimielimet

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen sääntöjen 8 §:n 4. momentin nojalla perustaa hallituksen alaisuuteen muitakin osastoja tai toimintayksiköitä ja määrätä niiden johtajaksi jonkun hallituksen jäsenistä taikka yhdistyksen muun jäsenen.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa asioita valmistelemaan tai toteuttamaan pysyviä tai määräaikaisia työryhmiä.

6. Toimikuntien toiminta

Yhdistyksen kokouksen asettama vakinainen toimikunta, vaalitoimikuntaa lukuun ottamatta, toimii asianomaisesta toimialasta vastaavan hallituksen jäsenen apuna. Hallituksen jäsentä ei voida valita toimikunnan puheenjohtajaksi.

Hallitus vahvistaa tarvittaessa jokaiselle yhdistyksen kokouksen asettamalle toimikunnalle ohjesäännön tai antaa tarpeellisiksi katsotut toimintaohjeet.

Toimikunnan sekä muun monijäsenisen toimielimen, jolla ei ole säännöissä tai tässä johtosäännössä määrättyä tai toimielintä asetettaessa valittua puheenjohtajaa, on ensimmäisessä kokouksessaan, joka voidaan pitää jo ennen toimikauden alkamista, valittava keskuudestaan puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, joka toimitetaan myös yhdistyksen hallitukselle.

7. Syyskokouksen tehtävät

Yhdistyksen sääntöjen 15 §:n 11. kohdan ja tämän johtosäännön nojalla syyskokouksen tehtävänä on valita kokoonkutsuja ja jäsenet:

 • purjehduskilpailutoimikuntaa,
 • kölivenepurjehtijatoimikuntaan,
 • kevytvenepurjehtijatoimikuntaan,
 • matkaveneilytoimikuntaan,
 • retkisatamatoimikuntaan,
 • veneilyturvallisuustoimikuntaan,
 • tiedotus- ja julkaisutoimikuntaan,
 • talousasiaintoimikuntaan
 • satama- ja kiinteistötoimikuntaan,
 • ohjelmatoimikuntaan sekä
 • juniori- ja koulutustoimikuntaan.

8.

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen sääntöjen 8 §:n 1. momentin nojalla tämän johtosäännön lisäksi antaa tarvittaessa muitakin tarpeellisiksi katsomiaan johto- tai ohjesääntöjä, joita yhdistyksen toiminnassa on noudatettava.

9.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä muuttaa tätä johtosääntöä tai hyväksyä siihen tarpeelliseksi katsottavia lisäyksiä.