Uusi vesiliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Laista oli tarkoitus järjestää pienimuotoinen info- ja keskustelutilaisuustilaisuus, jossa tuotaisiin esiin olennaiset muutokset. Korona esti tämän ja korvaavana esitetään tämä tietoisku sekä Hoskilainen 02/2020 -lehden artikkeli.

Lakiin on koottu huviveneilyyn liittyvät tärkeimmät säädökset, jotta ne olisivat helpommin löydettävissä yksistä kansista. Jo tämä edesauttaa osaltaan vesiliikenteen turvallisuuden parantamista, mutta vain jos vesikulkuneuvon käyttäjä tuntee ne.

Lain mukaan vesikulkuneuvon käyttäjän on edelleen noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaarantamatta muiden vesillä liikkujien tai ympäristön turvallisuutta sekä avustettava tarvittaessa meripelastustehtävissä.

Vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi vallitsevissa käyttöolosuhteissa. Ikää lukuun ottamatta tämän arvioin joutuu jokainen vastuuntuntoinen veneilijä tekemään itse.

Vesikulkuneuvon kulusta ja turvallisuudesta vastaa sen päällikkö. Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. Päällikön on huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvon rakenne, varusteet ja kunto eivät vaaranna turvallisuutta. Tähän katsastus tarjoaa hyvän tuen. Lisäksi päällikkö vastaa siitä, että matkustajat on perehdytetty turvalliseen toimimiseen matkan aikana.

Vesiliikennelaki korostaa meriteiden sääntöjen, turvallisen nopeuden sekä asianmukaisen näkö- ja kuulotähystyksen tärkeyttä yhteentörmäämisen varaan välttämiseksi. Näiden järjestäminen on päällikön vastuulla.

Päällikkö vastaa myös siitä, että vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuina päälle sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden edellyttäessä. Päällikön vastuulla on, että vesikulkuneuvossa on rekisteröintitodistus sekä radioaseman ja sen käytön edellyttämät asiakirjat ja todistukset.

Vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa eikä vuokrata henkilölle, jolla ei ole tarvittavaa ikää, kykyä tai taitoa sen hallitsemiseksi. Lisäksi vesikulkuneuvon luovuttaja vastaa siitä, että se on luovutushetkellä turvallinen käyttää aiotuilla vesialueilla ja siitä, että vesikulkuneuvon vastaanottajalle on annettu opastus sen turvalliseen käyttöön.

Laissa on pyritty yhdenmukaistamaan turvallisuuden hallintaa eri liikennemuodoissa ja toisaalta tuotu peliin myös uudistettu sanktiointimenettely. Tämä tullee ehkä näkymään tulevan kauden viranomaisvalvonnassa (poliisi, raja ja tulli).

Tärkeintä on ehkä saada veneiden omistajissa ja/tai luovuttajissa kirkastumaan ajatus, että vesillä oltaessa jollakin on päällikön vastuu lain määrittämissä vesikulkuneuvoissa.

Lisätietoja

Veneilyturvallisuustoimikunta